เกี่ยวกับเรา

ความร่วมมือของศูนย์ฯ กับหน่วยงานต่างๆภายในคณะแพทยศาสตร์ และในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุคลากร
ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนาฯ
ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนาฯหัวหน้าศูนย์ฯ
นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์
นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์แพทย์
ดร.สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ
ดร.สุธีรา รัตนศิรินทรวุธนักวิทยาศาสตร์
ดร.แพรวพรรณ อิงรุ่งเรืองเลิศ
ดร.แพรวพรรณ อิงรุ่งเรืองเลิศนักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาพร ครามจันทึก
นางสาวสุภาพร ครามจันทึกผู้ช่วยวิจัย
นางสาวเนตรชนก ลีลาอดิศร
นางสาวเนตรชนก ลีลาอดิศรผู้ช่วยวิจัย
นางสาวศรินยา โพธิ์แดง
นางสาวศรินยา โพธิ์แดงผู้ช่วยวิจัย
นายรัฐภูมิ ไทยวงษ์
นายรัฐภูมิ ไทยวงษ์ผู้ช่วยวิจัย