หลักสูตร

            เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน Stem Cell และ Regenerative Medicine ของประเทศโดยเฉพาะ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและศูนย์วิจัยสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เปิดแขนงสาขาเซลล์ต้นกำเนิดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Stem Cell and Regenerative Medicine) ในหลักสูตรมหาบัณฑิต (วท.ม) และดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจ

            ผู้ที่เข้าศึกษาจะมีโอกาสได้ทำงานวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดตั้งแต่ระดับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) ไปจนถึงระดับพัฒนาการรักษาสำหรับผู้ป่วย (translational research) โดยการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขาตามความสนใจ ได้เรียนรู้ผ่านรายวิชา(course work) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนการสอนศาสตร์นี้โดยเฉพาะ ได้รับการฝึกให้ใช้เทคนิคและอุปกรณ์วิจัยขั้นสูง และมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การไปอบรม ดูงาน และฝึกปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

            ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.md.chula.ac.th

อาจารย์ที่ปรึกษาภายในหลักสูตร

ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
หัวข้องานวิจัย : Microenvironment control stem cells maintenance and tumor transformation, induced pluripotent stem cell derived hematopoietic cells
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หัวข้องานวิจัย : Modeling rare genetic diseases with iPSCs, Gene correction, Gene therapy
ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร
หัวข้องานวิจัย : Modeling rare genetic diseases with iPSCs, Gene correction, Gene therapy
อ.ดร.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล
หัวข้องานวิจัย : Using cancer organoids for novel biomarker discovery
ศ.นพ.ดร. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
หัวข้องานวิจัย : Molecular mechanism of aging/cancer
อ.ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
หัวข้องานวิจัย : Cholangiocarcinoma/Pancreatic cancer
ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต
หัวข้องานวิจัย : Immunotherapy, CAR-T-cells, adoptive T cells
อ.นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์
หัวข้องานวิจัย : Immunotherapy, NK cells, CAR-T-cell
อ.ดร.สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ
หัวข้องานวิจัย : Cancer Biology
ศ.นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์
หัวข้องานวิจัย : Hematological disorders, Hematological malignancies
ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
หัวข้องานวิจัย : Immunotherapy in hematologic disease, Hematological malignancies